Leveringsbetingelser

1. Informasjon:
 
Betingelser gjelder i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig avtale. Betingelsene gjelder både ved leveranse og salg av varer. Betingelsene gjelder dessuten alle fremtidige leveranser mellom selger/leverandør og kjøper/oppdragsgiver, hvis ikke annet skriftlig avtales.Når det nedenfor er brukt ordet selger menes med dette også leverandør likesom ordet kjøper nedenfor også innbefatter oppdragsgiver.
 
2. Tilbud:
 
Alle tilbud fra selger er uforbindtlig inntil skriftlig bestilling er mottatt fra kjøper.
 
3. Salgsgjenstand:
 
Salgsgjenstanden leveres med standard tilbehør og utrustning i henhold til selgerens eller fabrikantens spesifikasjoner. Eventuelt tilleggsutstyr eller spesiell utrustning og annen tilpasning til kjøpers behov må særskilt spesifiseres og må være skriftlig bekreftet av selger. Beskyttelsesutstyr og annet ekstra utstyr som salgsgjenstanden etter pålegg fra norske eller utenlandske myndigheter skal utstyres med, leveres ikke av selger med mindre det er medtatt i ordrebekreftelsen.
 
4. Prisberegning:
 
Prisene gjelder for salgsgjenstanden levert i henhold til punkt 3. Selger har rett til å justere prisene ved endringer av følgende forhold i tiden mellom ordrebekreftelse og levering:a - Produsentens og underleverandørens priser.b - Frakt, toll og assuransesatser.c - Offentlige avgifter, gebyrer mv.d - Valutakurser.Det samme gjelder nødvendige endringer i forsendelsesmåte i forhold til den normale eller forutsatte.
 
5. Leveringstid:
 
Oppgitt leveringstid er veiledende hvis det ikke i ordrebekreftelsen er uttrykkelig sagt at den oppgitte leveringstiden er fast. Når lagerstatus viser at varen er på lager betyr dette en leveringstid på ca 0-3 virkedager. Varen kan befinne seg på eksternlager og det kan ta inntil 3 dager å få de tilsendt butikken.
 
Leveringstidspunktet forskyves i alle tilfeller hvis:a - Eventuelle nødvendige offentlige lisenser så som eksport/importlisens mv. ikke foreligger som forutsattb - Selger/leverandør ikke har fått de nødvendige tekniske data av kjøper.c - Eventuell forskuddsbetaling ikke er lagt.d - Ikke lagerførte produkter/spesialbestillinger:
 
Selger kan normalt skaffe til veie ikke lagerførte produkter fra alle sine leverandører. Her vil utvidet leveringstid samt minimums innkjøpsantall kunne forekomme, dette vil da bli informert fra selgers side. Forskuddsbetaling på spesialbestilte varer kan kreves. Det godtas ingen retur på spesialbestilte produkter. Garanti/reklamasjonsrett følger norsk lov.
 
6. Levering og risiko:
 
Inneholder ordrebekreftelsen intet om leveringsmåte, skal salget anses som inngått. Grundvik Marina AS bruker Posten som leverandør for pakker inntil 35 kg. Overskrider bestillingen vekten på 35 kg så vil den bli fordelt på flere pakker. Hver pakke på inntil 35 kg som sendes fra Grundvik Marina AS belastes kunde med kr 150,-
 
7. Retur:
 
Retur av kjøpte varer må kun skje etter godkjenning av selger FØR varene sendes tilbake til selger. Kunden må søke om retur av varer på www.grundvikmarina.no nettbutikk. For hjelp med retur kan kunden benytte e-post ordre@grundvikmarina.no eller kontakte butikken på telefon 32 79 40 01. All godkjent retur må være i uskadet original-emballasje og varene ubrukt, kopi av faktura skal følge returen. Pakken skal tydelig merkes utenpå emballasjen med SELGERS GODKJENTE RETURNUMMER. All returfrakt forskuddsbetales av kjøper, oppkravsendinger blir nektet mottatt. For å unngå returgebyr er det viktig at kunden undersøker varen umiddelbart etter mottak.
 
Ved kreditering av godkjent retur vil det bli fratrukket følgende:1-8 dager etter varemottak: Ingen returgebyr9-30 dager etter varemottak: 25% returgebyrMer enn 30 dager etter varemottak: Retur godtas ikke og varen returneres til kunden på kundens regning
 
8. Salgspant:
 
Selgeren har salgspant i salgsgjenstanden inntil den i sin helhet er betalt. Aksept/veksel og sjekk ansees ikke som betaling før de i sin helhet er innfridd. Ved videresalg plikter kjøperen å gjøre sin kjøper oppmerksom på salgspanteretten, slik at denne ikke går tapt.
 
9. Betalingsbetingelser:
 
Alle leveranser skjer etter forut avtalte betingelser mellom selger og kjøper. Ved betaling etter forfall tillegges morarente med den til enhver tid godkjente månedsrente. Kjøper har ikke krav på kontantrabatt.
 
10. Ansvar og ansvarsbegrensning:
 
Hvis kjøper innen 12 måneder etter levering påviser mangler som skyldes materialfeil eller dårlig utført arbeid og manglene var til stede ved leveringstidspunktet, skal selgeren etter eget valg avhjelpe mangelen enten ved utskifting eller ved reparasjon av den defekte del.Selgers forpliktelse er ikke under noen omstendighet mer omfattende enn det ansvar fabrikant/fabrikantens underleverandør har påtatt seg, eller regler etter norsk kjøpslov, også med hensyn til tidsfrister.
 
Utbedringsplikt er betinget av:a - At reklamasjon skjer straks feilen oppdages.b - At den reklamerte del uten unødig opphold omkostningsfritt for selger stilles til disposisjon for ham eller hans representant på et angitt sted. Nødvendiggjør reklamasjonen undersøkelse på annet sted enn selgers verksted, kan selger kreve at kjøper på forhånd stiller til rådighet det nødvendige beløp til dekning av alle omkostninger ved undersøkelsen, reiseomkostninger inkludert. Det samme gjelder omkostninger til slippsetning (dokking) samt adkomst- og tilkomstarbeider. Utskiftede deler blir selgers eiendom og skal overlates ham.c - At kjøper har sørget for at vedlikehold og service er forskriftsmessig utført.Selgers ansvar omfatter dog ikke:d - Feil ved deler som i relasjon til hovedproduktet utgir seg for å være av fremmed fabrikat, så som diesel/elektrisk utstyr og gir mv. Slike feil må reklameres direkte til de respektive leverandører eller deres norske representanter.e - Feil som kan være oppstått som følge av at gjenstanden er reparert, feil montert eller instrumentert eller i noe henseende ombygget hos andre enn selgeren, at gjenstanden er blitt utstyrt med ikke originale reservedeler, at fabrikantens plomberinger eller justeringer av andre enn selger er brutt eller endret, samt at serienummer eller andre fabrikasjonsmerker er endret eller fjernet.f - Beregninger, anvisning på montasjemåte, anvisning på/eller anbefaling av instrumentering og annen utrustning mv. som er utført uten særskilt vederlag, med mindre selgeren har utvist grov uaktsomhet.g - Feil som kan være oppstått som følge av tilfeldige ytre begivenheter, vanlig slitasje, mangelfullt vedlikehold eller irregulær eller uforsvarlig bruk. Utover den overfor beskrevne avhjelpsplikt fraskriver selgeren seg risiko og ansvar for mangler og for derav følgende direkte eller indirekte tap og skader. Kjøper kan ikke påberope seg rett til heving, omlevering eller prisavslag.
 
11. Reklamasjon:
 
Kjøper plikter straks å undersøke salgsgjenstanden og sjekke at leveransen er komplett. Synlige skader på emballasjen må anmerkes på utleveringsbilaget. Reklamasjon over mangler som kan oppdages ved en vanlig besiktigelse skal fremsettes senest 3 dager etter mottagelse. Mangler som først kan oppdages etter montasje og prøvekjøring skal reklameres straks mangelen konstateres. Alle reklamasjoner må skje skriftlig med angivelse av varens typebetegnelse, serienummer og fabrikasjonsmerke, samt bilder av installasjon og leveringsdag.Kunden søker om reklamasjon via e-post til ordre@grundvikmarina.noPakken skal tydelig merkes utenpå emballasjen med SELGERS GODKJENTE RETUR/REKLAMSJONS NUMMER.
 
12. Kjøpers mislighold:
 
Enhver forsinkelse med hensyn til avtalt betaling, tilveiebringelse av nødvendige dokumenter eller andre ytelser som påhviler kjøper, gir leverandøren rett til å heve avtalen og kreve erstatning.
 
13. Force Majeure:
 
Kjøper kan ikke heve, kreve prisavslag, erstatning hvor forsinkelsen skyldes Force Majeure. Som Force Majeure skal i dette tilfelle regnes enhver hindring som selgeren ikke med rimelighet kunne avverget eller overkommet, både når hindringen er generell og når den kun rammer ham eller de instanser han er avhengig av for levering. Som Force Majeure regnes videre trafikkvanskeligheter, forsinket leveranse fra underleverandører (hvis enten dette kan føres tilbake til Force Majeure eller ikke), kassasjon av arbeidsstykker, innskrenkning i tilførsel av drivkraft og arbeidskraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvisisjoner, beslag, valuta eller importrestriksjoner.
 
14. Voldgift:
 
Oppstår det tvist mellom partene, avgjøres denne ved voldgift etter norsk prosessuell og materiell rett ved selgers verneting.
 
15. Forbehold:
 
Selger forsøker til en hver tid å holde informasjonen om produktene så oppdatert og korrekt som mulig. Det tas likevel et forbehold om skrive- og trykkfeil samt endringer på produkter hvor selger ikke selv er informert fra sine leverandører. På bakgrunn av dette tar selger forbehold om å kansellere ordrer hvor de ikke kan levere varen slik den er presentert i nettbutikken fordi varen enten er endret, utsolgt eller utgått. Kunde underrettes i slike situasjoner.Innholdet i nettbutikken er kun en informasjonstjeneste fra Grundvik Marina AS. Grundvik Marina AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap, uhell, kostnader eller senskader (direkte og indirekte) som måtte oppstå som en følge av at noen benytter seg av den informasjonen eller de produktene som fremkommer/blir beskrevet på nettsidene.Informasjon som står skrevet om de ulike produktene er kun generelle retningslinjer og råd. Selger gir ingen garanti for at det spesifikke produkt passer for den enkelte bruker i en gitt situasjon. På enkelte av nettbutikkens sider er det oppgitt linker til videoer og andre websider. Selger frasier seg ethvert ansvar for innhold/opplysninger som fremkommer her og aksepterer ikke ansvar i forbindelse med tilgang til, eller bruk av disse nettsider.
 
16. Angrefrist:
 
Angrefrist gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du har mottatt varene gir melding om at du vil benytte deg av angrefristen. Varer som returneres må være ubrukte, med original emballasje. Returen av varen må kjøper selv dekke, og når selger har mottatt varene får kjøper kreditert kjøpesummen. Link til angrerettskjema finner du i bunn av ordrebekreftelsen. Skriv ut og fyll ut dette, og send det til selger sammen med varen og kopi av ordrebekreftelsen. Dersom kjøper har problemer med å laste ned angrerettsskjema, ta kontakt med selger som vil hjelpe til med dette.
Solution by DOTS as | Powered by Flexis